SPEKTAKL

Rękodzieło artystyczne

„W spek­taklu za­ch­wyca ilu­zyj­ność ko­lej­nych se­kwen­cji. Za­brz­mi jak banał, ale ob­ra­zy wy­czaro­wane przez dłonie ak­to­rów są mo­men­tami aż nie­wia­rygod­ne.”
(Alicja Rub­czak „Ręka w rękę”, Nowa Si­ła Krytycz­na, 13 ma­ja 2008)

„Po­le­cam ten spek­takl każd­e­mu, kto szuka cie­ka­wej al­ter­na­ty­wy dla te­go, co dzie­je się w tra­dycyj­nych te­atrach, ale rów­nież dzie­cia­kom, bo ta­ki te­atr zna­ko­mi­cie ro­z­wija wy­obraźn­ię młode­go wi­dza, a przy oka­zji bawi.”
(Joan­na We­ryńs­ka, „Po­ka­zali ca­ły świat ręka­mi”, Ga­ze­ta Krakow­ska, 28 kwiet­nia 2008)

PREMIERA 18 kwietnia 2008, Kraków
Twórcy

scenariusz i reżyseria- Filip Budweil

muzyka – Grupa Producencka „Mimofoni”

obsada: Łukasz Kaczmarek/Tadeusz Dylawerski, Dominika Byrska, Paweł Monsiel, Mateusz Wróbel, Agnieszka Kolanowska

produkcja: Marta Hankus

Galeria


Nagrody


2013

Na­gro­da za „Anima­cję”

46 MIĘDZYNA­­RO­­DOWY FESTIWAL TE­­ATRÓW LALEK PIF, ZA­GRZEB, CHOR­WACJA
2013

II nagroda za „oryginalność, humor i zabawę, które świadczą o szerokich horyzontach wyobraźni i nieskończonych możliwościach kreacji”.

IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK WSPÓŁCZESNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POZNANIU
2010

wyróżnienie

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI LALKARSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ