SPEKTAKL

Pan Piórko – w ramionach miłości

Pan Piór­ko – w ramio­nach mi­ło­ści to druga część prze­zabaw­nego cyklu opo­wia­dającego o przy­go­dach sym­pa­tycz­nego Pa­na Piór­ko (część pierw­sza Hi­sto­rie Zi­mo­we). Przed­stawie­nie utrzyma­ne jest w kon­wen­cji te­atru pan­to­mi­my z ele­men­tami te­atru cie­ni. W drugiej czę­ści hi­sto­rii Pa­na Piór­ko ob­ser­wujemy jak nasz bo­hater zgod­nie z cyklami na­tu­ry wy­chodzi z zi­mo­we­go za­spa­nia i jak ca­ła przy­ro­da bu­dzi się do dzia­łania, do życia i do mi­ło­ści. Oka­zuje się, że na wio­snę rów­nież i ga­pio­watemu Pa­nu Piór­ko przy­darzyć się mo­że płomien­ne uczucie, którego po­zaz­dro­ściliby na­wet Ro­meo i Julia. Nie mówiąc już o Sh­reku i Fio­nie…

 

Re­cen­zje: To prze­zabaw­na sz­tu­ka z ele­men­tami pan­to­mi­my i te­atru cie­ni. Świet­nie na­pisana – z po­lotem i po­czuciem hu­mo­ru w sty­lu An­drze­ja Po­nie­dziel­skie­go – oraz ka­pital­nie za­gra­na.Oto ga­po­waty Pan Piór­ko wraz z ca­łą przy­ro­dą obu­dził się z zi­mo­we­go snu i wy­brał na pierw­szą wio­sen­ną wy­prawę ro­we­ro­wą na ryby.
(Do­ro­ta Smo­leń, Z po­lotem i po­czuciem hu­mo­ru, ql­tur­ka.pl, 28 kwie­cień 2010)

PREMIERA 21 marca 2010
Twórcy

scenariusz i reżyseria Filip Budweil

występują:

Tadeusz Dylawerski

Agnieszka Kolanowska

Galeria