SPEKTAKL

Mglisty Billy

Mówią na nie­go Mglisty Bil­ly. Lu­bi sa­mot­ność, noc, deszcz i melan­cholię. Uwiel­bia ro­bić drańs­twa swojej młod­szej sio­strze Ja­ne i to­pić mrów­ki w cze­ko­ladowej ślinie. Nie jest nie­do­bry, „po pro­stu ma charak­ter”. I ma pe­wien dar – dar ciem­nowidze­nia. Kie­dyś miał też ko­ta Tarza­na, był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Pew­nego dnia zna­lazł go zesz­tyw­nia­łego w ogro­dzie.

Co się dzie­je z ko­cią du­szą po śmier­ci? A prze­de wszyst­kim – co to jest śmierć? I czy wszy­scy mu­simy tam iść?

Spek­takl te­atru cie­ni dla wszyst­kich, którzy ma­ją al­bo mie­li kie­dyś dziesięć lat, być mo­że stracili ko­ta, chomi­ka czy pa­pugę, ch­cie­liby prze­chytrzyć śmierć i za­mk­nąć ją w her­metycz­nym słoju.

Na pod­stawie ko­mik­su „Mglisty Bil­ly”  Guil­lau­me’a Bian­co.

spektakl dla widzów od 10 roku życia.

 

 

PREMIERA 14 VI 2016, Bunkier Sztuki, Kraków
Twórcy

scenariusz i reżyseria Mateusz Przyłęcki

muzyka Andrzej Bonarek

scenografia Agnieszka Polańska

obsada: Agnieszka Makowska Dagmara Żabska

realizacja: Alla Maslovskaya, Murat Kornaev

produkcja Marta Hankus

Galeria


Nagrody


2014

I nagroda za „poruszające i odważne zmierzenie się z  tematem śmierci, dowcipną narrację w poetyce teatru cieni, a także za mistrzowskie wykonanie”.

FESTIWAL TEATRALNA KARUZELA, ŁÓDŹ
VI 2014

nagroda specjalna Jury dziecięcego

FESTIWAL TEATRALNA KARUZELA, ŁÓDŹ
X 2013

Główna nagroda Jury dziecięcego

MIEDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU DZIECI I MŁODZIEŻY "KORCZAK", WARSZAWA