SPEKTAKL

Jestem cały świat minus świat oprócz mnie

Spek­takl “Jestem ca­ły świat mi­nus ca­ły świat oprócz mnie” ma charak­ter in­stalacji: jest syn­tezą dzia­łań na po­gra­niczu sz­tuk wi­zual­nych i te­atru. Tworzą go etiu­dy cie­nio­we, dzia­łania ak­tor­skie, in­stalacje plastycz­ne i dźwie­̨ko­we. For­ma in­stalacji wy­nika z charak­teru twór­czo­ści Themer­so­nów: różn­orod­nej, wy­myka­jącej się pro­stym kwalifi­ka­cjom, na­stawio­nej na in­terak­cje. In­stalacja składa się z sied­miu etiud i obiek­tów cie­nio­wych in­spiro­wanych po­wie­ścia­mi: Wy­kład prof. Mma, Bay­amus i Pędrek Wy­rzutek oraz twór­czo­ścią plastycz­ną ar­ty­stów.

PREMIERA 29 listopada 2016, Kraków
twórcy

Kon­cep­cja: Dag­ma­ra Żab­ska i Edyta Staj­niak

Re­żyse­ria: Dag­ma­ra Żab­ska

Scenogra­fia: Edyta Staj­niak

Mu­zyka: To­masz Krzyżanow­ski

Wy­stępują: Do­mi­nika Kacz­ma­rek, Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Al­la Ma­slovskaya, Ma­te­usz Wróbel

Pro­duk­cja: Mar­ta Han­kus

Re­alizacja: Ewa Woźn­iak, Agniesz­ka Po­lańs­ka, An­drzej Pie­ty­ra

Galeria